آماده سازی پروژه های فنی و ساخت

در راستای فرایندهای ساخت، و در نتیجه ملاقاتهای انجام شده با کارشناسان نیازمند در بخشهای مختلف، پروژه های زیادی را به سرانجام رسانده ایم. این موارد را در بخش پروژه ها میتوانید ببینید. در کنار این پروژه ها، برای محقق کردن خواسته های روزانه تان، میتوانیم در هر بخش پروژه های ارائه دهنده خدمات به شما را تولید کنیم.

این فعالیتهای ما، پیرو آماده سازی پروژه مفهوم، عبارتند از پروژه سازی 3D ، آماده سازی نقشه های ساخت، آماده سازی نقشه برش قطعات، انجام محاسبات مهندسی، آماده سازی نقشه های فنی جانبی مورد نیاز CE یا نهادهای Class و بنا به ضرورت مدلسازی 3D .

در کنار نقشه های کلی، میتوانیم نقشه های مربوط به پروژه های الکتریکی، مدارهای سوخت و آب، نقشه های مونتاژ سیستم موتور و هدایت و نقشه های نصب و استقرار را نیز تحویل بدهیم.

انجام تحلیل هزینه های ساخت

بسته به شرایط عملیات شما و برای کمک به تولید بهینه تر شما، تحلیلهای هزینه ساخت پروژه های آتی را انجام میدهیم. به این ترتیب، پیش از آغاز ساخت، احتیاجات احتمالی شما تشخیص داده میشود و تولید شما با برنامه ریزی بهتر و با هزینه های واقعی تر انجام میشود.

اگر قصد خرید دارید، متناسب با بودجه شما برای انجام تحقیقات بهینه تر، به شما کمک خواهد شد تا بررسی ساخت را بصورت صحیح تر و سریعتر انجام دهید.