احداث تاسیسات تولید به صورت آماده تحویل؛

در پرتو تجربیات خود در داخل و خارج از کشور، در خصوص تحقق بخشیدن به احداث تاسیسات تولید برای یک تولید کارآمد با فرصت انتخاب تمامی ماشین آلات و تجهیزات، تهیه نمودار گردش کار برای محوطه تولید و در راستای این نقشه، فراهم نمودن جای گذاری ها و خدمات فنی مورد نیاز، نصب و راه اندازی به شکلی صحیح، تکمیل گواهینامه های لازمه برای کسب و کار؛ تمامی خدمات مورد نیاز شما را فراهم می نماییم.

تهیه گزارش امکان سنجی برای سرمایه گذاری؛

برای تحقق بخشیدن به تولید قایق های ساخته شده از لوازم HDPE، از سوی ما گزارش امکان سنجی حاوی هزینه ها و جزئیات سرمایه ثابت مورد نیاز، محاسبه سرمایه کسب و کار، صورت هزینه های تولید، آنالیزهای قیمت فروش، آنالیزهای هزینه تولید هر واحد محصول و صورت جریان نقدینگی تهیه گردیده  و به اطلاع شما سرمایه گذاران محترم رسانده خواهد شد.

مدیریت تولید و آموزش پرسنل؛

در خصوص تحقق بخشیدن به آموزش فنی پرسنلی که در محل کار شما کار خواهند نمود، اخذ گواهینامه های فنی و ایمنی کار، تهیه نقشه و برنامه تولید مور نیاز برای تحقق بخشیدن به یک تولید موثر و در راستای این نقشه تهیه لوازم مورد نیاز و مدیریت در تمامی مراحل تولید؛ تمامی خدمات مورد نیاز ارائه می گردد.