تهیه مشخصات فنی

درباره قایقهایی که قصد خرید یا تولید آنها را دارید، بر اساس مذاکراتی که انجام خواهیم داد نیازهای شما مشخص خواهد شد و در سایه تجربه غنی ما، درباره انتخاب مواد و سیستمها، لیست مشخصات فنی شامل همه اطلاعات لازم از طرف ما ارائه خواهد شد.

اگر قصد خرید دارید، متناسب با بودجه شما با تهیه یک نقشه کلی، در آغاز مقدار زیادی زمان صرفه جویی خواهید کرد و نیز کنترل ساخت بصورت صحیح تری انجام خواهد شد.

خدمات کنترل تولید در پروژه

در راستای محقق کردن برنامه های مندرج در قرارداد قایقهایی که قصد ساخت یا خریدشان را دارید، در مرحله ساخت، با انجام کنترلهایی که ماهیتشان از قبل مشخص شده است، از بسیاری از مشکلات و نارضایتی های بعدی جلوگیری خواهد شد. در این زمینه در سایه تجارب ساخت ما، این کنترلها را برای شما انجام خواهیم داد.

همچنین درباره قایقهایی که بصورت دست دوم خواهید خرید با انجام بررسی دقیق، گزارشی را به شما ارائه خواهیم کرد.